Akril displeý stend displeý gutularyny öndürijilere hoş geldiňiz!

Tejribeli dizaýn we in engineeringenerçilik topary-dizaýnerlerimiz we inersenerlerimiz ortaça 10 ýyldan gowrak senagat tejribesine eýe, hünär dizaýn ofis programma üpjünçiligini işletmäge ökde we önümçilik prosesleri we amallary bilen tanyş.Mysal tassyklamasy, iki ýa-da has köp orta möhletli barlaglar we gutujyň soňundaky tötänleýin tötänleýin barlaglar önümiň hiline berk gözegçilik edýär.

Akril önümleri zawody

Biz hakda

“JAYI ACRYLIC INDUSTRY LIMITED” 2004-nji ýylda döredildi. Bu gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we tehnologiýany birleşdirýän professional akril önümler zawody.JAYI garaşsyz önüm dizaýnyny, stili döretmek, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän senetçilik markasydyr.Her baglanyşyk üçin jogapkär we müşderilere ygrarlylygyny saklaýar.Supplyhli üpjünçilik zynjyryny gurşap alanda, global satyn almalara gönükdirilendir.Önüm dizaýnyndan we ösüşden başlap, önüm önümlerine çenli, displeý önümleri üçin umumy çözgütleri hödürleýäris we müşderilerimiziň sergi pudagy arzuwlary üçin has köp zat etmegi umyt edýäris.

Hytaýyň iň ýokary derejeli akril önümleriniň lomaý üpjün edijisi we akril önümleri ýörite öndüriji bolandygyna buýsanýaryn

 

JAYI ACRYLIC, Hytaýda iň oňat akril adaty önüm öndürijileriniň arasynda adatdan daşary at.Soňky 19 ýylyň dowamynda dünýäniň iň gowy markalary üçin pleksiglas önümlerini öndürýäris.Akril zawodlarymyzyň we akril lomaý üpjün edijilerimiziň güýji bilen uly we kiçi kompaniýalara özlerini täsirli ýagdaýda tanatmaga kömek edýäris.Köp ýyllyk önümçilik tejribesi, iň oňat akril öndüriji hökmünde özboluşly artykmaçlygymyz we akril lomaý önümçilik hyzmatlaryny hödürlemegimiz üçin berk kepillik bolan ähli önümçilik üpjünçilik zynjyryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Planetamyzy goramak üçin akril önümleri öndürmek üçin elmydama ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmaga synanyşýarys.Akril önümlerini köpçülikleýin öndürmegiň we size eltmegiň has ygtybarly usullaryny tapmak, adaty akril önümlerimiziň köpüsini gözden geçirmek üçin täze önümleri ösdürýäris!

 

JAYI Plexiglass Dört esasy artykmaçlygy

 

Akril pleksiglas önümleriniň ýörite öndürijisine üns beriň

19 ýyldan gowrak tejribe

19 ýyldan gowrak tejribe

Akril önümleri pudagynda kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 19 ýyldan gowrak tejribe toplap, JAYI ACRYLIC hyzmatdaşymyzyň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

Ygtybarly we çalt jogap

Ygtybarly we çalt jogap

Iň ýokary akril önüm öndürijilerimiz, işiňiziň tizliginde çözgütler hödürlemek üçin köp işleýäris.Müşderä mahsus mukdary we wagtynda eltip bermegi hödürleýäris, zerur wagty zerur zatlary almagyňyzy üpjün edýäris.

Gaty hil gözegçilik ulgamy

Gaty hil gözegçilik ulgamy

Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malda 100% QC.Rhli akril önümleri ýokary hilli bolmagy üpjün etmek üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Biz 1-nji akril adaty önüm öndüriji, biz çeşme.iň gowy bahany berip bileris.19 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan 100 sany gowy taýýarlykly işçi, durnukly önümçilik kuwwatyny üpjün edip bileris.

Habarlar

akril displeý

Hil akril displeý önüm öndürijisini nädip saýlamaly

Adatça söwda merkeziniň ýa-da dükanyň agzynda önümleri görkezmek üçin ulanylýan önümleri satmak üçin diýilýän zat diýilýän zat, önümlerini görkezmek üçin marka bolup, harytlary görkezmek üçin ýöriteleşdirilen marka. et ...

akril displeý

Custörite akril displeý meselesinde nämä üns bermeli?

Lyokary aç-açan akril displeý önümleri önümlerini gaty gowy görkezip we görkezip biler, belli bir derejede haryt satuwyna kömek edip biler.Akril displeý şkaflary ýeňil, bahasy gymmat we ýagtylygy gowy geçirendigi sebäpli köp adam ...

Akril-gurjak-displeý-kase-öndüriji-ýöriteleşdirilen-zawod-lomaý

Önümim üçin dogry akril displeý görnüşini nädip saýlamaly?

Planşet displeýleri üçin akril displeý önümleri, esasanam kollektiwleri görkezmek we goramak üçin iň meşhur çözgütlerden biridir.Memorialadygärlikler, gurjaklar, kuboklar, modeller, şaý-sepler ... ýaly önümleri ýa-da önümleri görkezmek üçin ajaýyp.

ýörite akril displeý

Custörite akril displeýiň peýdasy näme?

Önüm satýan bölek satyjy ýa-da supermarket bolsaňyz, esasanam gowy görünýän we kiçi bir ýere gabat gelýän önümler bolsaňyz, bu zatlary aç-açan görkezmek möhümdir.Adatça bu barada kän pikirlenip bilmersiňiz, ýöne munuň bardygyny inkär edip bolmaz ...

Hyzmatdaşlar

 

JAYI ACRYLIC, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijisidir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“JAYI ACRYLIC” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini markalaryň işleriniň islendik döwründe elýeterli we elýeterli etmek.Biz akril guramaçy guty öndürijiler;akril senenama eýesi zawody.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

 • Hyzmatdaş müşderi4
 • Hyzmatdaş müşderi2
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi5
 • Hyzmatdaş müşderi9
 • Hyzmatdaş müşderi14
 • Kooperatiw müşderi12
 • Hyzmatdaş müşderi10
 • Hyzmatdaş müşderi13
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi16
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi17
 • Hyzmatdaş müşderi15
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi
 • Kooperatiw müşderi6
 • Kooperatiw müşderi7
 • Hyzmatdaş müşderi8
 • Hyzmatdaş müşderi3
 • Hyzmatdaş müşderi1