Custörite akril kanselýariýa guramaçysy

Hytaý adaty akril kanselýariýa guramaçy çözgütleri üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Hytaýda dürli kärhanalara satylýan aç-açan akril kanselýariýa guramaçylaryny öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli arassa kanselýariýa guramaçysy bilen üpjün edip bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

akril sowgat gutusy

Jaýy akril zawody

akril sowgat gutusy
Custörite akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Kanselýariýa guramaçysy

Akril kanselýariýa guramaçysy, dürli kanselýariýa we ownuk zatlary saklamak üçin ulanyp boljak berk saklaýyş gutusy.Adatça, kanselýariýaňyzy tertiplemek we tapmagy we girmegi aňsatlaşdyrmak üçin birnäçe bölüm we bölüm bar.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100sets

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril kanselýariýa guramaçysyny düzüň

Kanselýariýany arassalaýjy - Jaýi akril

Kanselýariýa guramaçysyny arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Stol üçin kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol üçin kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Çyzgyly akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Çyzgy bilen akril kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Akril stol kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Akril kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Stol kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Stol kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Stol üçin akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol üçin akril kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Stol ofis kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol ofis kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Kanselýariýa çekijisini gurnaýjy - Jaýi akril

Kanselýariýa çekijisi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Kanselýariýa guramaçysy gutusy - Jaýi akril

Kanselýariýa guramaçysy gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Hususy kanselýariýa guramaçysy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Customörite akril kanselýariýa guramaçymyzyň artykmaçlyklary

Ygtybarly we uzak möhletli kooperatiw akril kanselýariýa guramaçysynyň ýörite lomaý üpjün edijisini gözleýärsiňizmi?Biz iň ulularyň biriýörite kanselýariýa guramaçysyHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Size zerur ölçegde ýörite stol akril kanselýariýa guramaçysyny hünär taýdan taýýarlamak üçin elimizden gelenini ederis.

Jaýi Akril bilen işleşip başlamak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Size zerur bolan akril kanselýariýa guramaçysyny we nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolardyk.Dünýädäki kanselýariýa guramaçylarynyň bölek satyjylaryna, lomaý satyjylaryna we marketologlaryna iň professional hyzmaty hödürleýäris.

Akril kanselýariýa guramaçysy häzirki zaman we moda saklaýyş shemasydyr.Aşakdakylar, iş stoly kanselýariýa ammarymyzyň artykmaçlyklary.

Akril kanselýariýa guramaçysyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Kanselýariýa gurnaýjyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Kanselýariýa guramaçysynyň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril kanselýariýa ammaryny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril kanselýariýa guramaçysynyň ýüzünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda stol kanselýariýa guramaçylary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril kanselýariýa guramaçylaryny we beýleki ýöriteleşdirilen kanselýariýa guramaçy önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril kanselýariýa guramaçysynyň size iberilmegi üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril kanselýariýa guramaçysynyň stend zakaz etmegi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril akril kanselýariýa guramaçysy

 “Jayi Acrylic” 2004-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda ýöriteleşdirilen akril önümlerini öndüriji hökmünde, elmydama özboluşly dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

10 000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.

Akril kanselýariýa öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaý däpakril kanselýariýa guramaçysy zawodyHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Bütin dünýäde kanselýariýa guramaçy paýlaýjylarymyz we akril kanselýariýa saklaýjy üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Dior ynanç haty
SEDEX
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
BSCI
CTI

Custörite akril kanselýariýa guramaçysy: Iň soňky gollanma

Akril kanselýariýa guramaçysynyň ululygy näçe?

Akril kanselýariýa saklaýyş ululyklary öndüriji we önüm boýunça üýtgeýär.Adatça, akril kanselýariýa ammarynyň ululygy önümiň beýanynda ýa-da gaplanyşynda görkeziler, önümiň maglumatyny görüp bilersiňiz ýa-da has giňişleýin maglumat üçin Jayi Akril öndürijisine ýüz tutup bilersiňiz.

Akril kanselýariýa guramaçysy çydamlymy?

Umuman aýdanyňda, akril materialdan ýasalan kanselýariýa guramaçysy has gowy çydamlylyga eýe.Akril ýokary güýçli, köýnek garşylygy, garramaga garşy, UV garşy aç-açan plastmassa, beýleki plastmassalara garanyňda has güýçli we çydamly ajaýyp fiziki aýratynlyklarydyr.Mundan başga-da, akril materiallar ajaýyp himiki garşylyga eýedir we köp sanly himiki serişdelere we erginlere çydap bilýär, şonuň üçin akril kanselýariýa guramaçysy hem has çydamlydyr.

Elbetde, berkligiň belli bir derejesi önümçiligiň hiline, dizaýnyna, daşky gurşawyna we ulanylyş usulyna we beýleki faktorlara baglydyr.Has oňat akril kanselýariýa gurnaýjysy we amatly peýdalanmak we tehniki hyzmat etmek üçin önümçilik prosesini we materiallary satyn alsaňyz, onuň berkligi has ajaýyp bolar.

Kanselýariýa guramaçysy ruçka, galam we kagyz klipleri ýaly her dürli kanselýariýany saklap bilermi?

Kanselýariýa dükanlary, adatça, ruçkalar, galamlar, kagyz klipler, pozujylar, hökümdarlar we ş.m. ýaly dürli görnüşli kanselýariýalary saklamak üçin niýetlenendir.Kanselýariýa ammarlarynyň dürli görnüşlerinde, kanselýariýanyň dürli ululyklaryny we şekillerini ýerleşdirmek üçin dürli bölümler ýa-da ýerler bolup biler.Şonuň üçin kanselýariýaňyzy zerur kanselýariýa dükanyny saýlap, zerurlyklaryňyza görä saklap we tertipläp bilersiňiz.

Akril kanselýariýa guramaçysynyň agramy näçe, götermek aňsatmy?

Akril kanselýariýa ammarynyň agramy, ammar gutusynyň ululygyna we ýüklenen zatlaryň agramyna baglylykda ululygy we kuwwaty bilen üýtgeýär.Umuman aýdanyňda, has kiçi akril kanselýariýa gutulary diňe birnäçe ýüz gram bolup biler, has uly ammar gutulary bolsa birnäçe kilogram bolup biler.

Kanselýariýa guramaçysynyň beýleki materiallary bilen deňeşdirilende, amatlylygy nukdaýnazaryndan akril kanselýariýa saklaýyş gutusy ýeňil we çydamly akril materialdan ýasalanlygy sebäpli birneme ýeňil.Akril kanselýariýa guramaçysy, ýüklenen zatlaryň içinde görüp boljak, şeýle hem amatly tertipleşdirmekde ýokary aç-açanlygyň artykmaçlygyna eýe.

Umuman aýdanyňda, akril kanselýariýa guramaçysy ýeňil, götermek aňsat we has amatly kanselýariýa saklaýyş guralydyr.

Akril kanselýariýa guramaçylaryny nädip gaplamaly?

Akril kanselýariýa guramaçysyny aşakdaky ädimler bilen dolduryp bolýar:

Arassalamak: Ilki bilen, akril kanselýariýa guramaçysynyň arassa we tozansyzdygyna göz ýetirmek üçin ýumşak mata ýa-da kagyz polotensasyny ulanyň.

Gülleýän film: Akril kanselýariýa guramaçysynyň daş-töweregine we daş-töweregine çyzylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni alyp biljek gülgüne film bilen örtüň.

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Gaplaýyş filmi: Köpükli filme esaslanyp, akril kanselýariýa guramaçysyny dolulygyna örtmek, üstüň çyzylmazlygy ýa-da könelmezligi üçin aç-açan gaplama filmi ulanylar.

Acementerleşiş: Gaplanan akril kanselýariýa guramaçysy gutyda ýa-da başga degişli gapda ýerleşdirilip bilner, soňra boşluklar daşalýan mahaly hiç hili hereketiň ýa-da döwülmäniň bolmazlygy üçin ýassyk materiallary bilen doldurylýar.

Bellik: Içindäki mazmuny we ýok edilişini görkezmek üçin gaplanan akril kanselýariýa guramaçysyna bellik goýmak, onuň dogry işlenmegine we saklanmagyna kömek eder.

Akril kanselýariýalary saklamak üçin gaplamakda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, ýagdaýyňyzy sazlamagy we uýgunlaşmagy ýatdan çykarmaň.

Akril kanselýariýa guramaçysyny arassalamak we saklamak aňsatmy?

Akril kanselýariýa guramaçysy, adatça arassalamak we saklamak aňsat, sebäbi akril materialyň özi çydamly, ýylylyga çydamly, çyzmaga çydamly we ş.m.Material tekiz ýüzüne eýe bolup, tozan ýa-da hapa ýygnanmaýar, şonuň üçin arassa saklamak aňsat.Adatça diňe ýyly suw we sabyn ýa-da ýumşak arassalaýjy bilen ýuwulmalydyr.

Şeýle-de bolsa, akril ýylylyga çydamly bolsa-da, aseton, sirke kislotasy we ammiak ýaly käbir himiki maddalara birneme poslaýandygyny bellemelidiris.Şonuň üçin akril kanselýariýa ammaryny arassalamak üçin bu maddalardan gaça durmaly.

Mundan başga-da, akril kanselýariýa ammary arassalananda, süpürmek üçin ýumşak arassa pagta mata ýa-da flanel ulanmaly, akril ýüzüni çyzmazlyk üçin gödek eşikleri ýa-da polotensalary ulanmazlyk gerek.Şol bir wagtyň özünde, akril kanselýariýa ammaryny arassalamak üçin gödek gubkalary ýa-da arassalaýjy gurallary ulanmaly dälsiňiz, sebäbi bu gurallar akril ýüzüni çyzyp biler.

Umuman aýdanyňda, akril kanselýariýa guramaçysy gaty berk we dogry ulanylsa arassalamak aňsat.

Akril çyzyklara we zeperlere çydamlymy?

Akril çyzyklara we belli bir derejede zeperlere çydamly, ýöne çyzylmalara ýa-da zeperlere doly garşy däl.Akriliň çyzylmagyna we zaýalanmagyna garşylygy barada käbir bellikler:

1. Akril aýnadan has köp çyzylýar, şonuň üçin arassalamak üçin gaty maddalary ýa-da ýiti zatlary ulanmazlyk gerek.

2. Akril materialyň oňat aşaga garşylygy bar, ýöne aşa könelmek ýeriň bulaşmagyna sebäp bolar.

3. Akrilika gün şöhlesine uzak wagtlap täsir edenden soň reňkini üýtgedip biler.

4. temperatureokary temperatura we himiki taýdan poslaýjy maddalar akril materiallara zeper ýetirip biler.

Şonuň üçin akril materiallaryň daşky görnüşini we hilini goramak isleseňiz, aşa arassalaýjylary we zatlary ulanmakdan saklanyň we ýokary temperatura we himiki taýdan poslaýjy maddalara uzak wagtlap täsir etmegiňizi haýyş edýäris.

Akril kanselýariýa guramaçysynyň bahasy näçe, maýa goýmaga mynasypmy?

Akril kanselýariýa guramaçysynyň bahasy, markasyna, ululygyna, materialyna we beýleki faktorlaryna baglylykda üýtgeýär, adatça onlarça ýüzlerçe ýuana çenli.Has anyk baha maglumatlary gerek bolsa, onlaýn ýa-da dükanlarda bahalary maslahatlaşmagyňyz ýa-da deňeşdirmegiňiz maslahat berilýär.

Maýa goýumynyň gymmaty ýa-da ýokdugy, hakyky zerurlyklaryňyza we býudjetiňize baglydyr.Saklamak üçin köp mukdarda kanselýariýaňyz bar bolsa we stoluňyzy arassa saklamak isleseňiz, akril kanselýariýa guramaçysy gowy saýlap biler.Adatça çydamly we estetiki taýdan ýakymly, arassalamak we saklamak aňsat we öndürijiligiňizi ýokarlandyrýar.

Şeýle-de bolsa, kanselýariýa zerurlyklaryňyz az bolsa ýa-da býudjetiňiz çäkli bolsa, adaty kagyz gutularyny ýa-da ammar sebetlerini ulanmak ýaly beýleki saklama usullaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.Şonuň üçin karar bermezden ozal oňaýly taraplaryny ölçäp, hakyky ýagdaýyňyza görä özüňiz üçin iň oňat saklaýyş usulyny saýlamak maslahat berilýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň