Custörite akril kanselýariýa guramaçysy

Iň oňat akril kanselýariýa guramaçysy Hususy öndüriji, Hytaýdaky zawod

Hytaýda iň oňat akril kanselýariýa guramaçysy hökmünde Jayi Akril, köp ýyllaryň dowamynda dünýädäki köp sanly kanselýariýa guramaçy markalary bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli akril kanselýariýa guramaçylary bilen üpjün etdi.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Jayi Akril 19 ýyldan gowrak wagt bäri owadan ýasalan akril kanselýariýa guramaçylaryny üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite kanselýariýa guramaçylaryny ösdürmäge şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril kanselýariýa guramaçy çözgütleri üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Hytaýda dürli kärhanalara satylýan aç-açan akril kanselýariýa guramaçylaryny öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli arassa kanselýariýa guramaçysy bilen üpjün edip bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy
Custörite akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Kanselýariýa guramaçysy

Akril kanselýariýa guramaçysy, dürli kanselýariýa we ownuk zatlary saklamak üçin ulanyp boljak berk saklaýyş gutusy.Adatça, kanselýariýaňyzy tertiplemek we tapmagy we girmegi aňsatlaşdyrmak üçin birnäçe bölüm we bölüm bar.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100sets

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril kanselýariýa guramaçysyny düzüň

Jayi Akrilakril kanselýariýa guramaçylaryňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril kanselýariýa guramaçysyny hödürlemäge kömek edýäris.

Kanselýariýany arassalaýjy - Jaýi akril

Kanselýariýa guramaçysyny arassalaň

Stol üçin kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol üçin kanselýariýa guramaçysy

Çyzgyly akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Çyzgy bilen akril kanselýariýa guramaçysy

Akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Akril stol kanselýariýa guramaçysy

Akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Akril kanselýariýa guramaçysy

Stol kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol kanselýariýa guramaçysy

Stol kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol kanselýariýa guramaçysy

Stol üçin akril kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol üçin akril kanselýariýa guramaçysy

Stol ofis kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Stol ofis kanselýariýa guramaçysy

Kanselýariýa çekijisini gurnaýjy - Jaýi akril

Kanselýariýa çekijisi

Kanselýariýa guramaçysy gutusy - Jaýi akril

Kanselýariýa guramaçysy gutusy

Kanselýariýa guramaçysy - Jaýi akril

Hususy kanselýariýa guramaçysy

Customörite akril kanselýariýa guramaçymyzyň artykmaçlyklary

Ygtybarly we uzak möhletli kooperatiw akril kanselýariýa guramaçysynyň ýörite lomaý üpjün edijisini gözleýärsiňizmi?Biz iň ulularyň biriýörite kanselýariýa guramaçysyHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Size zerur ölçegde ýörite stol akril kanselýariýa guramaçysyny hünär taýdan taýýarlamak üçin elimizden gelenini ederis.

Jaýi Akril bilen işleşip başlamak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Size zerur bolan akril kanselýariýa guramaçysyny we nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolardyk.Dünýädäki kanselýariýa guramaçylarynyň bölek satyjylaryna, lomaý satyjylaryna we marketologlaryna iň professional hyzmaty hödürleýäris.

Akril kanselýariýa guramaçysy häzirki zaman we moda saklaýyş shemasydyr.Aşakdakylar, iş stoly kanselýariýa ammarymyzyň artykmaçlyklary.

Qualityokary hilli materiallar

Uzak wagtlap arassa we ýylmanak saklap bilýän we geýmek ýa-da solmak aňsat däl ajaýyp aýdyňlyk we çydamlylyk bilen ýokary hilli akril materiallary ulanýarys.

Dürli görnüşli önümler

Müşderiniň dürli isleglerine we ýagdaýlaryna laýyk bolmak üçin ruçka saklaýjylary, faýl saklaýjylary, bukjalary, konwert saklaýjylary we ş.m. ýaly akril kanselýariýa saklaýyş önümleriniň dürli görnüşlerini we ululyklaryny öndürýäris.

Omörite dizaýn

Müşderileriň isleglerine we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli şekilli, ululykdaky we reňkli akril kanselýariýa önümlerini sazlap bileris.

Arassalamak aňsat

Akril kanselýariýa önümlerimiz tekiz ýüzüne eýe we arassalamak aňsat, diňe arassa suw ýa-da sabynly suw bilen süpüriň, gaty amatly.

Daşky gurşaw saglygy

Ulanylýan akril material ekologiýa taýdan arassa, adam bedenine zyýanly täsir etmez, şeýle hem howpsuzlygyň we saglygyň ulanylmagyny üpjün etmek üçin ýokary antibakterial öndürijilige eýe.

Highokary aýdyňlyk

Akril kanselýariýa guramaçysy ýokary hilli akril we ýokary aç-açanlykdan ýasalýar, içerki zatlaryň saklanyşyny aç-açan görüp bilersiňiz, zerur zatlary tapmak üçin amatly we çalt.

Lighteňil agram

Akril kanselýariýa enjamlary adaty metaldan ýa-da plastmassa saklaýjy enjamlardan has ýeňil we stol ýa-da stoluň üstüne agram goşmaýar.

Güýçli çydamlylyk

Akril material gaty we çydamly bolup, has uly basyşa we täsire çydap bilýär, döwmek, deformasiýa etmek ýa-da öçmek aňsat däl, uzak ömri.

Uly mümkinçilik

Akril kanselýariýa guramaçysynyň göwnejaý dizaýny, giňişligi has köp ulanyp biler we uly kuwwaty ruçka, gaýçy, ýelim, kagyz klipleri we ş.m. ýaly dürli kanselýariýa enjamlaryny saklap biler.

Köp maksatly

Akril kanselýariýa guramaçysy diňe bir kanselýariýa enjamlaryny saklamak üçin ulanylman, eýsem kosmetika, şaý-sepleri, sagatlary we beýleki ownuk zatlary hem ulanyp biler, amaly taýdan.

Akril kanselýariýa guramaçysyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Kanselýariýa gurnaýjyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Kanselýariýa guramaçysynyň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril kanselýariýa ammaryny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril kanselýariýa guramaçysynyň ýüzünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda stol kanselýariýa guramaçylary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril kanselýariýa guramaçylaryny we beýleki ýöriteleşdirilen kanselýariýa guramaçy önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril kanselýariýa guramaçysynyň size iberilmegi üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril kanselýariýa guramaçysynyň stend zakaz etmegi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Custörite akril kanselýariýa guramaçysy üçin iş prosesi

JAYI akrilinden lezzet almak üçin birnäçe ýokary hilli adaty akril önüm öndürmek we timarlaýyş hyzmatlary bar.

1. Taslama

1. Dizaýn

Her önümçilik tapgyrynda ýeterlik görkezme.

2. Kesiş materialy

2. Kesiş materialy

Üýtgeşik talaplary kanagatlandyrmak üçin ýörite ölçegli hyzmatlar.

3. CNC marşrutizasiýasy

3.CNC marşrutizasiýasy

Dürli çydamlylyga laýyk gelýän birinji derejeli CNC marşrut hyzmatlary.

akril sowgat gutusy

4. Lazer kesmek

Müşderiniň göwnünden turmak üçin şekilleri kesmek üçin takyk lazer kesmek tehnologiýasy.

5. UV çap etmek

5.UV Çap etmek

Dürli ýüzlerde has janly reňk üçin çap etmek.

6. Gyzgyn egilmek

6.Hot egilmek

Çäksiz programmalar üçin ýörite döredilen galyplar bilen üznüksiz we üýtgeşik şekillere ýetmek.

akril sowgat gutusy

7. uelimlemek

Çäksiz programmalar üçin ýörite döredilen galyplar bilen üznüksiz we üýtgeşik şekillere ýetmek.

8. Polishing

8.Polishing

Estetiki taýdan ýakymly önümler üçin ýumşak we ýalpyldawuk ýalpyldawuk.

akril

9. Doly barlag

Akril önümleri öndürilenden soň, önümiň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin giňişleýin gözleg geçirmeli.

akril önüm

10.Köp gaplama

Daşarky gaplamany müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzýäris.

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril önümleri öndüriji

 “Jayi Acrylic” 2004-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda ýöriteleşdirilen akril önümlerini öndüriji hökmünde, elmydama özboluşly dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

6000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 hünärli tehnik, 80 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Akril gutulary, akril displeý stendleri, akril oýunlar, akril öý ammary, akril ofis ammarlary we öz islegiňiz üçin akril haýwan önümleriniň dürli ajaýyp modelleri bar.

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Customörite akril kanselýariýa guramaçysy hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.-Arym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşe galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. Diňe akril kanselýariýa guramaçylaryny edýärsiňizmi?

Customörite akril önümleri professional üpjün ediji.Kanselýariýa guramaçymyzy akril materialdan ýasamakdan başga-da, akril + metal we akril + deri ýaly kombinasiýa materiallaryny hem ulanyp bileris.Müşderileriň isleglerine görä hünär dizaýnyny ýerine ýetirip bileris.

9. iberiş bahasy näçe?

Adatça, kanselýariýa guramaçysyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

10. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril kanselýariýa öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaý däpakril kanselýariýa guramaçysy zawodyHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Dünýädäki kanselýariýa guramaçy paýlaýjylarymyz we akril kanselýariýa ammar üpjün edijilerimiz üçin SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

TUV
Dior ynanç haty
SEDEX
SGS
BSCI
CTI

Akril kanselýariýa guramaçy üpjünçisinden hyzmatdaşlar

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custörite akril kanselýariýa guramaçysy: Iň soňky gollanma

Akril kanselýariýa guramaçysynyň ululygy näçe?

Akril kanselýariýa saklaýyş ululyklary öndüriji we önüm boýunça üýtgeýär.Adatça, “Akril” kanselýariýa ammarynyň göwrümi önümiň beýanynda ýa-da gaplanyşynda görkeziler, önümiň maglumatyny görüp ýa-da has giňişleýin maglumat almak üçin “Jayi Acrylic” öndürijisine ýüz tutup bilersiňiz.

Akril kanselýariýa guramaçysy çydamlymy?

Umuman aýdanyňda, akril materialdan ýasalan kanselýariýa guramaçysy has gowy çydamlylyga eýe.Akril ýokary güýçli, köýnek garşylygy, garramaga garşy, UV garşy aç-açan plastmassa, beýleki plastmassalara garanyňda has güýçli we çydamly ajaýyp fiziki aýratynlyklarydyr.Mundan başga-da, akril materiallar ajaýyp himiki garşylyga eýedir we köp sanly himiki serişdelere we erginlere çydap bilýär, şonuň üçin akril kanselýariýa guramaçysy hem has çydamlydyr.

Elbetde, berkligiň belli bir derejesi önümçiligiň hiline, dizaýnyna, daşky gurşawyna we ulanylyş usulyna we beýleki faktorlara baglydyr.Has oňat akril kanselýariýa gurnaýjysy we amatly peýdalanmak we tehniki hyzmat etmek üçin önümçilik prosesini we materiallary satyn alsaňyz, onuň berkligi has ajaýyp bolar.

Kanselýariýa guramaçysy ruçka, galam we kagyz klipleri ýaly her dürli kanselýariýany saklap bilermi?

Kanselýariýa dükanlary, adatça, ruçkalar, galamlar, kagyz klipler, pozujylar, hökümdarlar we ş.m. ýaly dürli görnüşli kanselýariýalary saklamak üçin niýetlenendir.Kanselýariýa ammarlarynyň dürli görnüşlerinde, kanselýariýanyň dürli ululyklaryny we şekillerini ýerleşdirmek üçin dürli bölümler ýa-da ýerler bolup biler.Şonuň üçin kanselýariýaňyzy zerur kanselýariýa dükanyny saýlap, zerurlyklaryňyza görä saklap we tertipläp bilersiňiz.

Akril kanselýariýa guramaçysynyň agramy näçe, götermek aňsatmy?

Akril kanselýariýa ammarynyň agramy, ammar gutusynyň ululygyna we ýüklenen zatlaryň agramyna baglylykda ululygy we kuwwaty bilen üýtgeýär.Umuman aýdanyňda, has kiçi akril kanselýariýa gutulary diňe birnäçe ýüz gram bolup biler, has uly ammar gutulary bolsa birnäçe kilogram bolup biler.

Kanselýariýa guramaçysynyň beýleki materiallary bilen deňeşdirilende, amatlylygy nukdaýnazaryndan akril kanselýariýa saklaýyş gutusy ýeňil we çydamly akril materialdan ýasalanlygy sebäpli birneme ýeňil.Akril kanselýariýa guramaçysy, ýüklenen zatlaryň içinde görüp boljak, şeýle hem amatly tertipleşdirmekde ýokary aç-açanlygyň artykmaçlygyna eýe.

Umuman aýdanyňda, akril kanselýariýa guramaçysy ýeňil, götermek aňsat we has amatly kanselýariýa saklaýyş guralydyr.

Akril kanselýariýa guramaçylaryny nädip gaplamaly?

Akril kanselýariýa guramaçysyny aşakdaky ädimler bilen dolduryp bolýar:

Arassalamak: Ilki bilen, akril kanselýariýa guramaçysynyň arassa we tozansyzdygyna göz ýetirmek üçin ýumşak mata ýa-da kagyz polotensasyny ulanyň.

Gülleýän film: Akril kanselýariýa guramaçysynyň daş-töweregine we daş-töweregine çyzylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni alyp biljek gülgüne film bilen örtüň.

Gaplaýyş filmi: Köpükli filmiň esasynda, akril kanselýariýa guramaçysyny dolulygyna örtmek, üstüň çyzylmazlygy ýa-da könelmezligi üçin aç-açan gaplama filmi ulanylar.

Acementerleşiş: Gaplanan akril kanselýariýa guramaçysy gutyda ýa-da başga degişli gapda ýerleşdirilip bilner, soňra boşluklar daşalýan mahaly hiç hili hereketiň ýa-da döwülmäniň bolmazlygy üçin ýassyk materiallary bilen doldurylýar.

Bellik: Içindäki mazmuny we ýok edilişini görkezmek üçin gaplanan akril kanselýariýa guramaçysyna bellik goýmak, onuň dogry işlenmegine we saklanmagyna kömek eder.

Akril kanselýariýalary saklamak üçin gaplamakda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, bu diňe umumy gaplama maslahatydygyny ýadyňyzdan çykarmaň, öz ýagdaýyňyzy sazlaň we uýgunlaşdyryň.

Akril Jwerlry displeýi - Jaýi akril

Akril kanselýariýa guramaçysyny arassalamak we saklamak aňsatmy?

Akril kanselýariýa guramaçysy, adatça arassalamak we saklamak aňsat, sebäbi akril materialyň özi çydamly, ýylylyga çydamly, çyzmaga çydamly we ş.m.Material tekiz ýüzüne eýe bolup, tozan ýa-da hapa ýygnanmaýar, şonuň üçin arassa saklamak aňsat.Adatça diňe ýyly suw we sabyn ýa-da ýumşak arassalaýjy bilen ýuwulmalydyr.

Şeýle-de bolsa, akril ýylylyga çydamly bolsa-da, aseton, sirke kislotasy we ammiak ýaly käbir himiki maddalara birneme poslaýandygyny bellemelidiris.Şonuň üçin akril kanselýariýa ammaryny arassalamak üçin bu maddalardan gaça durmaly.

Mundan başga-da, akril kanselýariýa ammary arassalananda, süpürmek üçin ýumşak arassa pagta mata ýa-da flanel ulanmaly, akril ýüzüni çyzmazlyk üçin gödek eşikleri ýa-da polotensalary ulanmazlyk gerek.Şol bir wagtyň özünde, akril kanselýariýa ammaryny arassalamak üçin gödek gubkalary ýa-da arassalaýjy gurallary ulanmaly dälsiňiz, sebäbi bu gurallar akril ýüzüni çyzyp biler.

Umuman aýdanyňda, akril kanselýariýa guramaçysy gaty berk we dogry ulanylsa arassalamak aňsat.

Akril çyzyklara we zeperlere çydamlymy?

Akril çyzyklara we belli bir derejede zeperlere çydamly, ýöne çyzylmalara ýa-da zeperlere doly garşy däl.Akriliň çyzylmagyna we zaýalanmagyna garşylygy barada käbir bellikler:

1. Akril aýnadan has köp çyzylýar, şonuň üçin arassalamak üçin gaty maddalary ýa-da ýiti zatlary ulanmazlyk gerek.

2. Akril materialyň oňat aşaga garşylygy bar, ýöne aşa könelmek ýeriň bulaşmagyna sebäp bolar.

3. Akrilika gün şöhlesine uzak wagtlap täsir edenden soň reňkini üýtgedip biler.

4. temperatureokary temperatura we himiki taýdan poslaýjy maddalar akril materiallara zeper ýetirip biler.

Şonuň üçin akril materiallaryň daşky görnüşini we hilini goramak isleseňiz, aşa arassalaýjylary we zatlary ulanmakdan saklanyň we ýokary temperatura we himiki taýdan poslaýjy maddalara uzak wagtlap täsir etmegiňizi haýyş edýäris.

Akril kanselýariýa guramaçysynyň bahasy näçe, maýa goýmaga mynasypmy?

Akril kanselýariýa guramaçysynyň bahasy, markasyna, ululygyna, materialyna we beýleki faktorlaryna baglylykda üýtgeýär, adatça onlarça ýüzlerçe ýuana çenli.Has anyk baha maglumatlary gerek bolsa, onlaýn ýa-da dükanlarda bahalary maslahatlaşmagyňyz ýa-da deňeşdirmegiňiz maslahat berilýär.

Maýa goýumynyň gymmaty ýa-da ýokdugy, hakyky zerurlyklaryňyza we býudjetiňize baglydyr.Saklamak üçin köp mukdarda kanselýariýa bar bolsa we stoluňyzy arassa saklamak isleseňiz, akril kanselýariýa guramaçysy gowy saýlap biler.Adatça çydamly we estetiki taýdan ýakymly, arassalamak we saklamak aňsat we öndürijiligiňizi ýokarlandyrýar.

Şeýle-de bolsa, kanselýariýa zerurlyklaryňyz az bolsa ýa-da býudjetiňiz çäkli bolsa, adaty kagyz gutularyny ýa-da ammar sebetlerini ulanmak ýaly beýleki saklama usullaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.Şonuň üçin karar bermezden ozal oňaýly taraplaryny ölçäp, hakyky ýagdaýyňyza görä özüňiz üçin iň oňat ammar usulyny saýlamak maslahat berilýär.